Informatie

E-QUALITYLAWYERS informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van E-QUALITYLAWYERS, alle nuttige informatie aan E-QUALITYLAWYERS.

Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat E-QUALITYLAWYERS, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan E-QUALITYLAWYERS.

E-QUALITYLAWYERS doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

Kosten en ereloon

De staat van kosten en ereloon van E-QUALITYLAWYERS kan drie elementen bevatten: de kosten van E-QUALITYLAWYERS, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

De kosten worden als volgt berekend:

– opstartkosten dossier: 50€

– verplaatsingskosten: 0,50€/km

– trein: effectieve kosten

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die E-QUALITYLAWYERS heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Het ereloon is de vergoeding voor de door E-QUALITYLAWYERS geleverde diensten.

Het ereloon wordt als volgt berekend:

Uurtarief in acht genomen, de optredende advocaat, het speciaal karakter, de belangrijkheid, de moeilijkheidsgraad, de vereiste spoed, op basis van timesheets bij te houden door E-QUALITYLAWYERS:

Het uurtarief wordt niet tot de minuut berekend, doch met tijdseenheden, meer bepaald van 10 tijdseenheden per uur, met dien verstande dat iedere prestatie een forfait vereist van minimum één of twee tijdseenheden, of meer.

Het hierboven omschreven ereloon is exclusief btw. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zal het ereloon verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijke tarief.

Bij de aanvang van het dossier kan een provisie worden gevraagd.

Minstens per trimester wordt nadien een tussentijdse afrekening opgesteld of wanneer de factuur minstens 500€ (excl. BTW) bedraagt.

Indien de provisies niet tijdig door de cliënt worden betaald, behoudt E-QUALITYLAWYERS het recht haar prestaties op te schorten tot de provisies worden voldaan.

Bij laattijdige betaling van de provisies of van de eindstaat zal partij anderzijds vanaf de datum van de ingebrekestelling de wettelijke verwijlrente verschuldigd zijn op het openstaande saldo, te vermeerderen met de kosten der aangetekende zendingen.

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van E-QUALITYLAWYERS binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. E-QUALITYLAWYERS kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.

E-QUALITYLAWYERS stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan haar cliënt. Indien E-QUALITYLAWYERS een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

E-QUALITYLAWYERS mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van E- QUALITYLAWYERS te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat E-QUALITYLAWYERS openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan E-QUALITYLAWYERS voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

E-QUALITYLAWYERS stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Aansprakelijkheid

E-QUALITYLAWYERS is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000 €. E-QUALITYLAWYERS informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

De cliënt vindt de gewone verzekering van E-QUALITYLAWYERS voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van E-QUALITYLAWYERS wordt beperkt tot het bedrag van 2.500.000 € waarvoor E-QUALITYLAWYERS is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van E-QUALITYLAWYERS.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van het aan E-QUALITYLAWYERS verschuldigd ereloon.

Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door E-QUALITYLAWYERS daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. E-QUALITYLAWYERS maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. E-QUALITYLAWYERS kan geen schadevergoeding vragen.

Op eerste verzoek zal E-QUALITYLAWYERS aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

E-QUALITYLAWYERS kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient E-QUALITYLAWYERS rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.