Arbeidsrecht

Arbeidsgeschillen van zowel particulieren als ondernemingen, in het bijzonder het ontslag om dringende reden.

Financieel recht.

Wij bouwden een bijzondere expertise bij de overname van leningsovereenkomsten tussen banken.

Wij bestrijden de betaling van wedenbeleggingsvergoedingen of de zgn. “funding loss”.

Handelsrecht.

Onze praktijk omvat een waaier van activiteiten binnen het handelsrecht:

  • Invordering facturen;
  • Franchising;
  • Handelsagentuur;
  • Exclusieve concessie;

Intellectuele rechten

  • Auteursrechtelijke bescherming;
  • Merkenrecht;
  • Octrooirecht;

Invordering van facturen.

Wanbetalers ? Wij vorderen uw facturen in, waarbij wij steeds trachten te bekomen dat u uw factuurbedrag ontvangt en wij onze prestatiesvia de rechtsplegingsvergoeding, de intresten en het schadebeding zullen proberen te dekken.

Sociale zekerheidsrecht

Geschillen met overheidsinstanties zoals de RVA, RIZIV, RJV, RSZ. Ons kantoor heeft onder meer bijzondere know-how en aandacht voor het artiestenstatuut binnen de werkloosheidsreglementering.

Strafrecht.

Onze voorkeurmaterie binnen het strafrecht situeert zich binnen het ondernemingsstrafrecht: frauduleus failliet, valsheid in geschrifte, milieumisdrijven, sociale en fiscale fraude, piramidespelen, witwas, etc… Uiteraard kan u ook bij ons terecht voor zaken van gemeen strafrecht, zoals verkeersinbreuken, verkeersagressie, discriminatie etc…

Vennootschapsrecht.

Wij adviseren vennootschappen bij het opstellen van tal van juridische documenten: besluiten van de Raad van Bestuur, aandeelhoudersovereenkomsten, de oprichting van managementvennootschappen, adviezen omtrent omzetting van vennootschappen etc…

Wij treden vaak op in het kader van conflicten binnen vennootschappen, zoals: uittreding en uitsluiting van vennoten, ontbinding, nietigverklaring van beslissingen van de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering.